โรงพยาบาลพญาเม็งราย ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

โทรศัพท์: 053-799033

.

ITA

1.EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

   1. บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2.คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนินการกาหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

   3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย

       3.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
       3.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระบุเวลาการดาเนินการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
       3.3 มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดาเนินงานและสรุปปัญหา                     อุปสรรค  
การดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   4. รายงานผลการติดตามการดาเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของปีงบประมาณ

       พ.ศ. 2563

   5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

2. EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

        1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
            1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
            1.2 นโยบายของผู้บริหาร
            1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
            1.4 หน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
            1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
            1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจ และภารกิจของหน่วยงาน                                                                  และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
            1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
            1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจตามภารกิจของหน่วยงาน
            1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
            1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
            1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
            1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
            1.13 ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
            1.14 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
            1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
       2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
       3. แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน                                                         (แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

       4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน

       5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

       6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       7. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

       8. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
           9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
           9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปี (2564)
           9.3 ผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปี ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง
           9.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
                พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
           9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)

      10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

      11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

           (ถ้ามี)

      12. ข้อ 1 ถึงข้อ 11 ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

          1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบครบทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจากัด
(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
(4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

           4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

           

  – แผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2

  – ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่เเผน

 – Print Screen จากเวปไซต์


4. EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

         1. เผยแพร่แผน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทาการหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคาอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน และวันที่ที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
- ชื่อโครงการ / รายการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
- วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
- ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
1.4 คาสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

         2. รายงานผลของแผน
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

         3. ป้องกันส่วนได้เสีย
การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคาสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กากับ สอบทาน (ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จานวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)
3.2 หนังสือขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสาคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนาประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสาคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ไม่ซ้ากัน)

                     ไตรมาสที่ 1 
ชุดใบสาคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 63 - ธันวาคม 63                                                                     
                      ไตรมาสที่ 2
ชุดใบสาคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 64 - มีนาคม 64
                       ไตรมาสที่ 3 
ชุดใบสาคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 64 - มิถุนายน 64
                        ไตรมาสที่ 4
ชุดใบสาคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 64 - กันยายน 64

     3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      
     3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.2 ในระบบ MITAS

5. EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 

       1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1

            แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

ไตรมาสที่ 2

            แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

ไตรมาสที่ 3

            แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

ไตรมาสที่ 4

            แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564

ในไตรมาสที่ 4 ตัดในวันที่ส่งประเมินและหน่วยงานนาแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564 ที่เสร็จสมบูรณ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอีกครั้ง

         3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

6. EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

          1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

7. EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

          1. บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2. คาสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)
(คาสั่งเดิม หากไม่ได้ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ทา/ทบทวนใหม่)

          3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
              3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
              3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
              3.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าต่อผู้บังคับชา
              3.4 มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

          4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

8. EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

           1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ โดยไม่ต้องคานึงถึงคาสั่งเลื่อนเงินเดิน

            - ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ
                รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                  (เมษายน 63 - กันยายน 63)

            - ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ
                รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                  (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)

(หน่วยงานประกาศเอง โดยเอาของจังหวัดมาแล้วหน่วยงานมาทาประกาศอีกรอบ)

           3. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

9. EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

          1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย ปรากฏการอนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
           1.2 โครงการ

          2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

          3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

          5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

          6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

          7. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

          8. Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

          

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

10. EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี 

      1. คู่มือการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน จานวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน)


           รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนตุลาคม 63 - มีนาคม 64
           รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนเมษายน 64 – กันยายน 64

     4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกาหนดตามความเหมาะสม

      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

11. EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา 

  • บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

           ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 64

            ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64

       3. รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

           ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 64

            ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64

       4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น มีหลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง

       5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 

 

12. EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 

       1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดาเนินการใน               ไตรมาสที่ 1  และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           1.2 โครงการ / กิจกรรม

       2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

       3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดาเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

       4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

       5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

       6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

       8. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

       9. Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

13. EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ 

              1. บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการอนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               2. คาสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกาหนด ที่มีการกาหนดกลไกการกากับติดตาม ประเด็นดังต่อไปนี้
                  2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
                  2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
                  2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
                  2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
                  2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกาหนด
                 2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                 2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล (ถ้ามี)

            3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

            4. บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกาหนด

            5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

14. EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 

              1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกากับติดตาม

              3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกากับติดตาม

              4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.

              5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

15. EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

          1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

          3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

          4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.

          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

16. EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

           1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           2. ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

           3. เจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดาเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 63 ถึงเดือนมีนาคม 64)

           4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

           5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

           7. Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

17. EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน 

          1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สามารถเลือกชื่อแผนได้ดังนี้
1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม...(ชื่อหน่วยงาน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม...(ชื่อหน่วยงาน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ...(ชื่อหน่วยงาน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (เป็นคาสั่งเดิม หรือมีการทบทวนคาสั่งกรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มที่ 1)

          4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          5. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

18. EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

              1. ผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการ เป็นรูปเล่มรายงาน
(รอบ 6 เดือน = มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน = กันยายน 2564) ที่มีเนื้อหาแสดงผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนฯ
1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

              2. ผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามข้อกาหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผลฯ และจัดส่งตามปฏิทินที่กาหนดในคู่มือฯ ทุกประการ
- แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ
(รอบ 6 เดือน = 16 มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน = 15 กันยายน 2564)
- แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ
(รอบ 6 เดือน = 16 มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน = 15 กันยายน 2564)
2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

19. EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

             1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

             2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

             3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เป็นรูปเล่มรายงาน
                   1. ปกหน้า
                   2. คำนา
                   3. สารบัญ
                   4. บทที่ 1 – 3 (แล้วแต่กรณี)
                   5. ภาคผนวก
                   6. บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง (แล้วแต่กรณี)
                   7. ปกหลัง

            4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

20. EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

              1. บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

              2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

              3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

              4. บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

               5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

21. EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

             1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
                 1.2 โครงการ

            2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

            3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

           5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

           6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

           7. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

           8. Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

22. EB22 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

          1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
              1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินการโครงการ
              1.2 โครงการ

          2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

          3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

          4. รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

          5. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม

          6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          7. วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

          8. วาง Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

23. EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

             1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

             2. แนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรม STRONG…

             3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG…

             4. กิจกรรมการดาเนินงานของชมรม STRONG… ที่มีความต่อเนื่อง

             5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

             7. Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

 

24. EB24 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

              1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ดาเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

              2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

              3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน

              4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน

              5. รายงานการกากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กาหนด ดาเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4

              6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

              7. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

25. EB25 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

26. EB26 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

ผู้อำนวยการ

ผอ.

แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
053-799-033

แผนที่ รพ.

คุณอยู่ที่

จำนวนผู้ใช้งาน

มี 88 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์